نمونه تولیدات پالت فلزی

آذین طرح سازه برترین تولیدکننده باکس پالت با طراحی مهندسی

پالت فلزی نمونه 8
پالت فلزی نمونه 7
پالت فلزی نمونه 9
پالت فلزی نمونه 11
پالت فلزی نمونه 16
پالت فلزی نمونه 1
پالت فلزی نمونه 4
پالت فلزی نمونه 6
پالت فلزی نمونه 15
پالت فلزی نمونه 12
پالت فلزی نمونه 3
پالت فلزی نمونه 5
ظرفیت-بالای-تولید-باکس-پالت