خط مشی کیفیت

این سازمان در راستای تامین نیازها و انتظارات مشتریاندر جهت توسعه و ارتقاء خود در دستیابی به جایگاه برترین شرکت در زمینه تولید انواع پالت و سازه های فلزی تصمیم به بهبود کم و کیفی در انجام خدمات و فعالیتهای خودرا دارد.
لذا برای رسیدن به این امر تلاش جهت پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت را برای رسیدن به اهداف ذیل را آغاز نموده ایم.
1-بهبود مداوم کیفیت محصولات
2-توسعه سطح دانش و نوآوری و مشارکت تمامی کارکنان در جهت بهبود مستمر و افزایش توان رقابتی
3-ایجاد ارزش پایدار برای مشتریان از طریق درک و پاسخگویی بموقع به نیازها و نظرات آنها در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان